Dydaktyka

Laboratorium prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów. Aktualnie prowadzone są dwa przedmioty.

Laboratorium nowoczesnych materiałów i technologii

W trakcie laboratorium studenci zapoznają się z techniką rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej. Celem ćwiczeń jest wykonanie pomiaru i analizy uzyskanych danych dla kilku wybranych materiałów (polimery, ceramika, drewno, kości). Badana jest trójwymiarowa struktura wewnętrzna materiału, jego topologia, rozkład gęstości poszczególnych frakcji próbki itp. Ćwiczenia kończą się odtworzeniem trójwymiarowego modelu badanego materiału z uwzględnieniem wizualizacji wybranych parametrów i cech badanego materiału. Po zakończeniu laboratorium student: zna zasadę działania mikrotomografii rentgenowskiej, potrafi przeprowadzić prostą analizę topologiczną zmierzonej trójwymiarowej struktury oraz potrafi w podstawowym stopniu obsługiwać wybrane programy do trójwymiarowej analizy i wizualizacji danych

Mikrotomografia

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z wykorzystaniem mikro i nano tomografii komputerowej w nauce i badaniach materiałowych. Zajęcia składają się z konwersatorium (połączenie wykładu z ćwiczeniami rachunkowymi) oraz laboratorium.

W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z zasadą działania tomografu oraz podstawowymi zasadami przeprowadzania pomiarów tomograficznych. Omawiane są przykłady wykorzystania mikro i nano tomografii w badaniach fizyki ciała stałego (metale, polimery, materiały porowate), w metalurgii, inżynierii materiałowej (np. kompozyty, ceramika), elektronice (układy scalone, metody lutowania), biologii i medycynie. Dwa wykłady poświęcone będą także przemysłowym i inżynierskim zastosowaniom wysoko rozdzielczej tomografii rentgenowskiej.

Na laboratoriach studenci pod opieką prowadzących wykonują podstawowe pomiary tomograficzne, a następnie na pracowni komputerowej uczą się obróbki, opracowania i analizy wyników pomiarów tomograficznych.

Tu znajdują się materiały do ściągnięcia:
http://mikro-tomografia.pl/materialy-dla-studentow/